ข่าวเกษตร » “หมากเหลือง” ?พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง

“หมากเหลือง” ?พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง

19 สิงหาคม 2020
570   0

“หมากเหลือง” ไม้ประดับนอกกระแสความนิยม แต่ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพและความต้องการของตลาดยังมีอยู่สูง หมากเหลือง จึงเป็นทางเลือกอาชีพเสริมของคนที่นี่ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ปลูกอย่างงดงาม อีกทั้งยังเป็นอาชีพเสริม และอาจเป็นอาชีพหลักของบางคน ให้สามารถยังชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มากว่าอาชีพการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
.
นายสมเดช คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธนี เดิมทีเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้มีอาชีพทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว แต่ด้วยราคาผลผลิตข้าวที่ตกต่ำมาโดยตลอด
.
เกษตรกรจำนวนหนึ่งจึงมารวมกลุ่มกัน เพื่อความอยู่รอด และมองหาช่องทางการปลูกพืชชนิดอื่นๆเพื่อเป็นรายได้เสริมทดแทนการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว หมากเหลืองเป็นไม้ประดับนอกกระแสความนิยมแต่ความต้องการของตลาดยังคงสูงอยู่จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีทั้งภายในและนอกประเทศ
.
หมากเหลือง เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง แม้จะเป็นพืชที่ใช้เวลากว่า 8 เดือนจึงจะขุดจำหน่ายได้ แต่ก็คุ้มค่าเพราะราคาต้นหมากเหลืองขนาดความสูงไม่เกินหนึ่งเมตรขั้นต่ำต้นละ 40 บาท ถ้าต้นขนาดความสูงเกินกว่าเมตรขึ้นไปราคาก็สูงมากขึ้น ข้อดีของหมากเหลืองยิ่งโตยิ่งได้ราคา จึงเป็นพืชที่ควรส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ
.
นายสมคิด เงาภู่ทอง เกษตรกรผู้ปลูกหมากเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลำลูกกา เปิดเผยว่า จากที่ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำมาโดยตลอดได้หันมาปลูกหมากเหลืองเป็นอาชีพเสริม โดยได้ใช้พื้นที่ปลูกข้าวส่วนหนึ่ง แบ่งมาปลูกหมากเหลือง
.
ช่วงแรกที่ปลูกหมากเหลือง ยังไม่ประสบความสำเร็จและต้องประสบปัญหา คือหมากเหลืองไม่เจริญเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น บ้างก็ยืนต้นตาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก จึงได้ค้นหาสาเหตุและได้พบว่า รากของหมากเหลืองไม่สามารถทนน้ำขังได้ เพราะปลูกในพื้นที่นาจึงยืนต้นตายในที่สุด จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หันมาสนใจการปลูกหมากเหลือง คือ การได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับจากเกษตรจังหวัดและเกษตรตำบล
.
ผลผลิตหมากเหลืองที่สวนจะออกผลผลิตประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม- กันยายน หรือหลังจากปลูกไปแล้ว 8 เดือน ก็สามารถขุดจำหน่ายได้ สำหรับพ่อค้ามาที่มาขุดเองที่สวนต้นขนาดสูงไม่เกิน 1 เมตร จำหน่ายราคา 40 บาทต่อต้นขนาดสูงเกิน 1 เมตร ราคา 50 บาทต่อต้น ส่วนที่ชาวสวนขุดให้ต้นขนาดสูงไม่เกิน 1 เมตร จำหน่ายราคา 70 บาท และขนาดสูงเกิน 1 เมตร
.
โดยจำหน่ายราคา 100 บาทขึ้นไป ราคาซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดและกลไกของตลาด นอกจากนี้ที่สวนยังมีเมล็ดพันธ์จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งแต่ละปีทำให้มีรายได้รวมหลายแสนบาท และการยังชีพก็มีความมั่นคง ยั่งยืน