เตือน 3 จังหวัดภาคกลางวางแผนระบายน้ำ

เกษตรฯ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน เตือน 3 จังหวัดภาคกลางวางแผนการจัดการน้ำเร่งด่วน นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะมีน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ 3จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร เนื่องจากน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติถูกความเค็มปะปน ส่งผลให้เมื่อมีการใช้น้ำดังกล่าวกับพืช จึงสร้างความเสียหายกับผลผลิต โดยค่าความเค็มตามมาตรฐานจะต้องไม่เกิน 1.2

Read more

สับปะรดออแกนิกส์ สู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยม

ยกระดับสับปะรดภูเก็ตเป็นออแกนิกส์ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่ตลาดเกรดพรีเมี่ยม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพแลสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย การส่งเสริมแหล่งผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 1 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้จะต้องดูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยโดยเน้นเกษตรอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ โดยจะต้องรักษาคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้

Read more

ปลูกถั่วลิสงเกษตรแปลงใหญ่แทนนาปรัง

ปลูกถั่วลิสงเกษตรแปลงใหญ่แทนนาปรัง หลังโก๋แก่เข้าให้ความช่วยเหลือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงประกันราคา นายณัฐกิตติ์ กองรักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดใจพูดถึงแนวทางเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ซึ่งเดิมทีเกษตรกรทำนา ทั้งนาปีและนาปรัง ถึงแม้น้ำจะดี รายได้เฉลี่ยแล้วก็ไม่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับทุนและแรงที่ลงไป ทำให้เขาต้องคิดหาทางช่วยเหลือตนเองและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสบโอกาสเมื่อมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐที่นำเอาหน่วยงาน 3 ประสานเข้าร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร คุณสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน พาคณะของผมไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

Read more

ลาวโค่นสวนกล้วยทิ้งกว่า 6,000 ไร่ หลังใช้สารเคมีที่ผิดกฎหมาย

ลาวโค่นสวนกล้วยทิ้งกว่า 6,000 ไร่ หลังใช้สารเคมีที่ผิดกฎหมาย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-ประชาชน สวนกล้วยหอมของนักลงทุนจีนราว 6,250 ไร้ที่ถูกถางทิ้งไปนั้น “ใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง การลงทุนไม่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ส่วนใหญ่ลงทุนกับประชาชน โดยเจรจากันเอง และ เกิดมีการโอนสัมปทานให้คนอื่นๆ แบบเลื่อยลอย” ซึ่งมีสวนกล้วยหอมของนักลงทุนจีนราว 60,000 ไร่ กลายเป็นเขตปลูกกล้วยหอมใหญ่ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นต้นทางของทางหลวงสาย A3 (E) ไทย-ลาว-จีน ส่งผลผลิตกลับไปจำหน่ายในมณฑลภาคตะวันตกเฉียงใต้

Read more