กล้วยน้ำว้ากว่าหมื่นกิโลฯ ขายไม่ออก เกษตรกรจ.แพร่

กล้วยน้ำว้ากว่าหมื่นกิโลฯ ขายไม่ออก เกษตรกรจ.แพร่สุดเซ็งหลังพ่อค้ากดราคาเหลือเพียงกก. 2-3 บาท นายมนัส นิสี กำนันตำบลแม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ นำเกษตรกรในตำบลร่วม 100 ราย เข้าพบ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต ส.ส.แพร่ เขต 3 และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ที่บ้านพัก เพื่อขอให้ช่วยหาตลาดจำหน่ายกล้วยน้ำว้าที่ชาวบ้านขายไม่ได้เพราะพ่อค้าไม่ยอมมาซื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้มีพ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัดเข้ามาแนะนำให้ชาวบ้านปลูกกล้วยน้ำว้า

Read more

เปิดพื้นที่ขายผักผลไม้สดจากสวน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เปิดพื้นที่ขายผักผลไม้สดจากสวน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร-ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ของดีราคาถูก นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ระบุว่า อาชีพเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกลไกในการผลิตอาหารให้แก่คนในประเทศ รวมถึงเพื่อการส่งออก ซึ่งจังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญต่ออาชีพด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร ในปัจจุบัน จะเห็นว่าทุกคนต่างให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกาย มีการแสวงหาอาหารที่มีประโยชน์ และปลอดภัยมาบริโภคมากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนม ทุกคนมีการปรับตัว และผลิตอาหารที่ผู้บริโภคต้องการออกมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Read more

เปิดฤดูกาลกรีดยางเริ่มต้นไม่สดใส ปริมาณยางพาราหายไปกว่าครึ่ง

เปิดฤดูกาลกรีดยางเริ่มต้นไม่สดใส ปริมาณยางพาราหายไปกว่าครึ่ง-เหตุเพราะฝนตกต่อเนื่อง ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถกรีดยางได้เต็มที่ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ซึ่งสวนยางของตนนั้นบางเดือนกรีดได้เพียง 3 วัน รวม 2 เดือนกรีดได้ประมาณ 10 วัน จากเดิมปกติจะต้องกรีดได้เดือนละ 20 วัน ทำให้ชาวสวนยางกรีดยางได้น้อยกว่าปี 2559 แม้ว่าปีที่แล้วจะเกิดภาวะภัยแล้ง 4 เดือนและฝนตกน้ำท่วมประมาณ 4 เดือนก็ตาม ดังนั้นสถานการณ์ภาพรวมทั่วภาคใต้ในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดนี้ ปริมาณยางหายไปจากตลาดประมาณ

Read more

กรมวิชาการเกษตรเตือนสวนลองกอง เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

กรมวิชาการเกษตรเตือนสวนลองกอง เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชช่วงฤดูฝน กรมวิชาการเกษตร แนะนำชาวสวนลองกองเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช คือโรคราดำ และหนอนกินใต้ผิวเปลือก จะพบในระยะที่ลองกองผลอ่อนถึงผลแก่ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามช่อดอก ช่อผล ทำให้ดอกผิดปกติ เหี่ยว และหลุดร่วง จนทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อน ผลจะเหี่ยวและหลุดร่วง มักพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง หากพบโรคให้เกษตรกรพ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำเพื่อลดปริมาณเชื้อ และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา

Read more

รัฐฯเร่งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

รัฐฯเร่งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร-คืนความสุขแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 การขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการระดับชาติกำหนดให้มีกลไก 2 ระดับ

Read more

เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่าบุกสวนขมิ้น กรมวิชาการเกษตรเตือนช่วงฝนชุก

เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่าบุกสวนขมิ้น กรมวิชาการเกษตรเตือนช่วงฝนชุก-แนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้น กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังโรคเหง้าเน่า โดยอาการเริ่มแรกใบจะเหี่ยวม้วนเป็นหลอดสีเหลือง และลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดจนแห้งตายทั้งต้น เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นขมิ้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคเหง้าเน่า ให้ขุดต้นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรค หลังจากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากเกษตรกรจะปลูกขมิ้นในฤดูถัดไป ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี นอกจากนี้ เกษตรกรควรเตรียมดิน โดยไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์

Read more

เรียนรู้การเพาะปลูกลำไยนอกฤดู เกษตรฯลำพูนกระตุ้นเกษตรกร

เรียนรู้การเพาะปลูกลำไยนอกฤดู เกษตรฯลำพูนกระตุ้นเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิตลำไยนอกฤดูและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน

Read more

จัดทำแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วม

จัดทำแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วม-มอบต้นกล้าให้เกษตรกรแล้วกว่า 7,000 ต้น ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น 37,742 ไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทย ประกอบกับมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จึงส่งผลกระทบไปยังสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทำให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง ต้นพันธุ์ที่เคยให้ผลผลิตตายจากน้ำท่วม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการฟื้นฟูสวนส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications หรือ

Read more

พาณิชย์ฯ เปิดประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน หลายประเทศให้ความสนใจล้นหลาม

พาณิชย์ฯ เปิดประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน หลายประเทศให้ความสนใจล้นหลาม-ชี้เป็นแรงกระตุ้นช่วยให้ราคาสูงขึ้น นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.20 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข.เห็นชอบ ซึ่งคณะทำงานฯ ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (TOR)

Read more

เจ้าของร้านอิเล็กทรอนิกส์ลองปลูกองุ่น สวนกระแสปัญหาดินเค็ม

เจ้าของร้านอิเล็กทรอนิกส์ลองปลูกองุ่น สวนกระแสปัญหาดินเค็ม น้ำกร่อย-ได้ผลผลิตดีจนเตรียมขยายพื้นที่ปลูก น.ส.ทรรศนีย์ สระแก้ว หรือเอียด อายุ 43 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเทพมหานคร ได้อาศัยเวลาว่างจากการทำธุรกิจ เดินทางกลับบ้านเกิดที่บ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พร้อมทดลองนำองุ่นหลายสายพันธุ์มาปลูก เพื่อต้องการท้าพิสูจน์ว่า องุ่นจะไม่ให้ผลผลิต หรือให้ผลน้อย หรืออาจจะมีผลขนาดเล็ก เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่อุณหภูมิที่ร้อนชื้นอย่างในภาคใต้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากญาติๆ ที่ไม่เห็นด้วย เพราะกลัวจะไม่ได้รับผลผลิต

Read more

โสมแดงตกลงนำเข้าไข่ไก่จากไทย หลังประสบกับภาวะขาดแคลนจากการระบาดของไข้หวัดนก

โสมแดงตกลงนำเข้าไข่ไก่จากไทย หลังประสบกับภาวะขาดแคลนจากการระบาดของไข้หวัดนก กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ ประกาศจะนำเข้าไข่ไก่จากประเทศไทยตั้งเเต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป หลังเกาหลีใต้ต้องประสบกับภาวะขาดเเคลนไข่ไก่อย่างหนัก จากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งทำให้ต้องกำจัดไก่จำนวนหลายล้านตัว เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แถลงการณ์ของกระทรวงระบุว่า ทั้ง 2 ชาติได้บรรลุขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาในเรื่องเงื่อนไขที่จะเปิดทางให้มีการนำเข้าไข่ซึ่งรวมถึงใบรับประกันด้านสาธารณสุขด้วยโดยหวังว่าการนำเข้าไข่จากไทยจะช่วยแก้ปัญหาไข่ในประเทศขาดแคลนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศจะนำเข้าไข่ไก่จากเดนมาร์กด้วย ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการนำเข้าไข่สดจาก 7 ประเทศ รวมถึงออสเตรเลียและสเปน และมีการนำเข้าไข่จากสหรัฐเป็นครั้งแรกหลังเหตุไข้หวัดนกระบาด โดยมีข่าวรายงานว่า ความขาดแคลนไข่ไก่ของเกาหลีใต้ ทำให้มีซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งฉวยโอกาสตั้งราคาขายไข่ไก่เป็นถาดละ 10,000 วอน

Read more

อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม

อ้อยขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยยอดฮิต ทนแล้งดี ให้ผลผลิตสูง ทางเลือกที่เกษตรกรไม่ควรมองข้าม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ประกาศรับรองพันธุ์และแนะนำส่งเสริมให้ชาวไร้อ้อยปลูกไปแล้วกว่า 30 พันธุ์ ช่วยเพิ่มทางเลือกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรค่อนข้างมาก ขณะนี้มีพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตรหนึ่งพันธุ์ที่ชาวไร่อ้อยนิยมปลูกอย่างแพร่หลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ซึ่งพื้นที่ปลูกได้ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ 60-70% ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด เนื่องจากมีศักยภาพทั้งด้านการให้ผลผลิตสูง ทั้งยังมีความโดดเด่นเรื่องการทนแล้ง ทำให้เป็นที่ยอมรับและเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก

Read more