พด.แนะเกษตรกรเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อรักษาสมดุล ฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับดินอย่างเหมาะสม

พด.แนะเกษตรกรเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อรักษาสมดุล ฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับดินอย่างเหมาะสม นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากปัญหาการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขาดการจัดการที่ถูกวิธีและการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่งผลให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตลดลง อีกทั้งยังมีการพบว่าผลการวิเคราะห์ดินทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินต่ำกว่า 1% ซึ่งสัดส่วนที่แท้จริงของดินที่ดีควรจะมีอินทรียวัตถุประมาณ 5% จึงจะถือว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยดินที่ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินปัญหาต่างๆ หรือดินที่เสื่อมโทรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชต่างๆ อย่างผิดหลักวิชาการหรือไม่ถูกวิธีการทำให้สิ่งมีชีวิตในดินและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินตายหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ทำให้สารเคมีตกค้างในดิน น้ำ

Read more

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว คุณโพธิ์ ภูฆัง อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของสวนเตยหอมสีเขียวสดใส โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า พื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ จึงได้ปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูก และดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจากต้องมีตาข่ายพรางแสงในลักษณะโรงเรือน แต่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 10

Read more

มันสำปะหลังครึ่งปีแรกหด 7.7% หลังปริมาณความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านตัน

มันสำปะหลังครึ่งปีแรกหด 7.7% หลังปริมาณความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านตัน นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะมันเส้นมีจีนเป็นตลาดส่งออกเดียว ปัจจุบันจีนมีโรงงานขนาดใหญ่ ใช้มันเส้น 5 แสนตัน-1 ล้านตันเพียง 4-5 โรงงาน เทียบกับผู้ส่งออกไทยมีกว่า 20 ราย ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายบังคับให้ผู้ส่งออกสต๊อกมันเส้น เพื่อได้รับสิทธิส่งออก

Read more

ปั้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จัดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนควบคุมการระบาด

ปั้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จัดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนควบคุมการระบาด นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการทั้ง 4 ด้านควบคู่กันไป โดยเฉพาะการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานนั้น มีทั้งการตัดทางใบและเผาทำลาย การปล่อยแตนเบียนบราคอน การพ่นสารเคมีทางใบกรณีที่มะพร้าวมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร การฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวในกรณีที่ต้นมีความสูงมากกว่า 12 เมตร ซึ่งการใช้สารเคมีเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดอบรมวิทยากรหลักการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยเชิญ ดร.พฤทธิชาต ปุญวัฒโท

Read more

ครม.ขานรับประกันภัยนาข้าวปี 60 เริ่มตั้งแต่ฤดูการเพาะปลูก-31 สิงหาคม,ภาคใต้ถึง 15 ธันวาคม

ครม.ขานรับประกันภัยนาข้าวปี 60 เริ่มตั้งแต่ฤดูการเพาะปลูก-31 สิงหาคม,ภาคใต้ถึง 15 ธันวาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,841,100,000 บาท สำหรับการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร

Read more

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว

“เตยหอม” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกก็ง่าย สร้างรายได้ดี พืชที่เก็บขายได้นับสิบปีและดีกว่าปลูกข้าว คุณโพธิ์ ภูฆัง อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของสวนเตยหอมสีเขียวสดใส โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า พื้นที่นี้เคยใช้ปลูกข้าว แต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ จึงได้ปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เตยหอมเป็นพืชที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งเป็นพืชที่ปลูก และดูแลง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆ ถึงแม้การปลูกเตยหอมจะลงทุนสูงกว่าพืชอื่น เนื่องจากต้องมีตาข่ายพรางแสงในลักษณะโรงเรือน แต่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 10

Read more

ฟาร์มโคนม เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ต้นแบบ Green Farm

ฟาร์มโคนม เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ต้นแบบ Green Farm ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ฟาร์มโคนม บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ ซึ่งเป็นตัวอย่างฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่พัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับการเลี้ยงและดูแลวัวนมตามพฤติกรรมและความเป็นธรรมชาติ โดยมีนักวิชาการด้านสัตวบาล นักวิจัย และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ใหญ่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ระบบโรงเรือน ได้ออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อช่วยลดความร้อนที่เกิดจากตัวของวัวนม โดยออกแบบตามหลักวิศวกรรม

Read more

ผู้ปลูกสับปะรดเดือดร้อนทั่วประเทศ หลังตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ

ผู้ปลูกสับปะรดเดือดร้อนทั่วประเทศ หลังตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ-วอนรัฐฯหาทางช่วยเหลือ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงงานมีสต๊อกค้าง ดังนั้นจึงขอเสนอให้รัฐบาลเรียกประชุมคณะกรรมการสับปะรดแห่งชาติโดยด่วน เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาให้ทั้งระบบ นอกจากนี้ยังอยากเห็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างโรงงานและผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งอาจจะใช้แผนพัฒนาสับปะรดอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทำการวางแผนซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อกำหนดราคาได้ โรงงานก็จะมีหลักประกันเรื่องวัตถุดิบไม่ผันแปรมากนัก และทั้ง 2 ฝ่าย สามารถวางแผนการผลิตร่วมกันได้ นอกจากนั้นยังอยากให้เกิดการผลักดันตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ เช่น จีน

Read more

กล้วยน้ำว้ากว่าหมื่นกิโลฯ ขายไม่ออก เกษตรกรจ.แพร่

กล้วยน้ำว้ากว่าหมื่นกิโลฯ ขายไม่ออก เกษตรกรจ.แพร่สุดเซ็งหลังพ่อค้ากดราคาเหลือเพียงกก. 2-3 บาท นายมนัส นิสี กำนันตำบลแม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ นำเกษตรกรในตำบลร่วม 100 ราย เข้าพบ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต ส.ส.แพร่ เขต 3 และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ที่บ้านพัก เพื่อขอให้ช่วยหาตลาดจำหน่ายกล้วยน้ำว้าที่ชาวบ้านขายไม่ได้เพราะพ่อค้าไม่ยอมมาซื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้มีพ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัดเข้ามาแนะนำให้ชาวบ้านปลูกกล้วยน้ำว้า

Read more

เปิดพื้นที่ขายผักผลไม้สดจากสวน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เปิดพื้นที่ขายผักผลไม้สดจากสวน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร-ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ของดีราคาถูก นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ระบุว่า อาชีพเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกลไกในการผลิตอาหารให้แก่คนในประเทศ รวมถึงเพื่อการส่งออก ซึ่งจังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญต่ออาชีพด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร ในปัจจุบัน จะเห็นว่าทุกคนต่างให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกาย มีการแสวงหาอาหารที่มีประโยชน์ และปลอดภัยมาบริโภคมากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนม ทุกคนมีการปรับตัว และผลิตอาหารที่ผู้บริโภคต้องการออกมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Read more

เปิดฤดูกาลกรีดยางเริ่มต้นไม่สดใส ปริมาณยางพาราหายไปกว่าครึ่ง

เปิดฤดูกาลกรีดยางเริ่มต้นไม่สดใส ปริมาณยางพาราหายไปกว่าครึ่ง-เหตุเพราะฝนตกต่อเนื่อง ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถกรีดยางได้เต็มที่ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ซึ่งสวนยางของตนนั้นบางเดือนกรีดได้เพียง 3 วัน รวม 2 เดือนกรีดได้ประมาณ 10 วัน จากเดิมปกติจะต้องกรีดได้เดือนละ 20 วัน ทำให้ชาวสวนยางกรีดยางได้น้อยกว่าปี 2559 แม้ว่าปีที่แล้วจะเกิดภาวะภัยแล้ง 4 เดือนและฝนตกน้ำท่วมประมาณ 4 เดือนก็ตาม ดังนั้นสถานการณ์ภาพรวมทั่วภาคใต้ในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดนี้ ปริมาณยางหายไปจากตลาดประมาณ

Read more

กรมวิชาการเกษตรเตือนสวนลองกอง เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

กรมวิชาการเกษตรเตือนสวนลองกอง เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชช่วงฤดูฝน กรมวิชาการเกษตร แนะนำชาวสวนลองกองเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช คือโรคราดำ และหนอนกินใต้ผิวเปลือก จะพบในระยะที่ลองกองผลอ่อนถึงผลแก่ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตโรคราดำ มักพบคราบราสีดำติดตามช่อดอก ช่อผล ทำให้ดอกผิดปกติ เหี่ยว และหลุดร่วง จนทำให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อน ผลจะเหี่ยวและหลุดร่วง มักพบในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปากดูด โดยเฉพาะเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง หากพบโรคให้เกษตรกรพ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำเพื่อลดปริมาณเชื้อ และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา

Read more