สนช. ยืนยัน “พ.ร.บ.ข้าว” ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา

ร่างพระราชบัญญัติข้าวฉบับใหม่ที่ผ่านชั้นกรรมาธิการ เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการตรวจร่างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 18 ก.พ. ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งคาดว่า จะบรรจุในวาระของการประชุมสนช.ช่วงปลายสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ข้าว กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ โดยส่วนใหญ่แสดงความกังวลว่า ชาวนาจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองไม่ได้ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาทและจำกัดให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่เท่านั้น จนถึงขั้นหาช่องทางไม่รับร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่บางความเห็นแสดงข้อมูลเห็นต่างว่า ชาวนาทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สนช.ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าว ปฏิเสธว่า เป็นความเข้าใจผิด ร่างกฎหมายนี้ระบุให้ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องขายพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองและมีการสุ่มตรวจ เพื่อให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่มีผลบังคับกับชาวนา

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ มีมาตราที่น่าตั้งข้อสังเกต คือ 

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 และไม่ได้รับการรับรองพันธุ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่ชาวนา ซึ่งขายหรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นผลผลิตในที่นาของตนเอง รวมทั้งมิให้บังคับแห่บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มีการแก้ไขขยับมาตรา 26 เป็นมาตรา 27)

Cr. ข่าวเวิร์คพอยท์