เทคนิคการเกษตร » คลุมดิน มีประโยชน์อะไรต่อพืช?

คลุมดิน มีประโยชน์อะไรต่อพืช?

2 January 2020
65   0

การ #คลุมดิน เป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการกักเก็บน้ำในดินและรักษาอุณหภูมิในดิน นอกจากนี้การคลุมดินยังเป็นการป้องกันวัชพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยตรงที่สุด การคลุมดินด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษ เศษเหลือของพืช ฯลฯ ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงมา
.
ยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนต้องเดินทางออกต่างจังหวัดจึงทำให้ไม่ได้รดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยเช่นกัน วันนี้ราจะมาดูวิธีการคลุมดินกันครับ
———-
/// วัตถุประสงค์ของการคลุมดิน ///
1. เพื่อป้องกันการพังทลายที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงมา หรือที่เกิดจากน้ำ ไหลบ่าบนผิวดิน หรือที่เกิดจากลม
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำในดิน
3. เป็นการเพิ่มอุณหภูมิหรือรักษาอุณหภูมิไม่ให้ลดต่ำลงมากจนเป็นอันตรายต่อรากพืช
4. เป็นการลดการเจริญเติบโตของวัชพืช
5. เป็นการรักษาโครงสร้างของดิน
———-
ก่อนการคลุมดินเราต้องเตรียมตัวอย่างไร? อย่างแรกเราต้องดูชนิดของพืชที่ต้องการคลุมดิน ว่าเหมาะสมต่อการที่จะคลุมดินหรือไม่ วัตถุคลุมดินหาได้ที่ไหน? การคลุมดินจะเป็นอุปสรรคต่อการพรวนดินหรือไม่? จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชหรือไม่? จะมีผลต่อผลผลิตหรือไม่? และสุดท้ายคือเราจะใส่ปุ๋ยอย่างไร? และใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงชนิดใด?
———-
/// วัตถุคลุมดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ///
———-
1.อินทรียวัตถุต่างๆ ได้แก่ เศษเหลือของพืช เช่น ตอซัง หญ้าแห้ง ใบไผ่แห้ง และปุ๋ยหมัก PEAT เช่น ซากอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในลุ่มน้ำต่างๆ เศษเหลือของไม้ต่างๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กากอ้อย ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
.
2.วัตถุคลุมดินที่ได้จากการสังเคราะห์ ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ, กระดาษฉาบพลาสติก, กระดาษฉาบขี้ผึ้ง, แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็ก
.
ตัวอย่างพืชที่เหมาะกับพลาสติกคลุมดิน ประเภทพืชผัก ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ มะนาว มะกรูด ผักกาด ประเภทผลไม้ ได้แก่ แตงโม แตงไทย สตรอเบอร์รี่ ประเภทไม้ดอก ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ และประเภทพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น